Referat fra møte om Forsvarets bruk av Renaelva  
Torsdag 13. februar 2003 var det åpent møte om Forsvarets planlagte bruk av Renaelva og Løpsjøen der alle som ville kunne møte opp og stille spørsmål direkte til Forsvaret. Møtet ble arrangert av  Åmot Utmarksråd i samarbeid med Åmot Elvelag og Åmot JFF. (Lokalavisa Østlendingen var tilstede, og
jeg kjenner også igjen Viggo Kristiansen, redaktøren i bladet Jakt og Fiske, som sitter og noterer. Da kommer det nok noe i neste nummer av Jakt og Fiske).

Den første som holdt innlegg var Ole Jan Hørstad i Åmot Utmarksråd. Han tok for seg Forsvarets etbleringer i Åmot fra Rena Leir ble etablert. Han stilte spørsmålet: Hva gjør Åmot nå? I forbindelse med konkursen på Rena Kartongfabrikk ble det lansert et omstillingsprogram som ga kommunen 6 millioner kroner i 6 år. Hva skal man satse på? Det ble lansert 3 alternativer: 1: IKT, 2: Næringslivsutvikling. 3: Utmarkrelatert reiseliv, som for eksempel fiske. Det er fiskere som utgjør hovedmengden av turister til Åmot i dag. Det er de fiskerike vann og vassdrag som finnes i kommunen som gir kommunen en konkurransefordel i overfor andre kommuner. I en framtidig satsing bør innlandsfiske være kjerneelementet. Dyrke sin sport. Hobby, helse, opplevelse, natur og miljø. I 2002 ble det solgt 4521 fiskekort i Åmot kommune. Nesten 21 % fisket i Glomma, nesten 4 % i Osa og litt over 3 % i Åsta. Det som er vert å merke seg er at 72 prosent av de som fisket i Åmot kommune dro til Renaelva!! Så Renaelva genererer hvert år mange millioner kroner til Åmot kommune! For ti år siden ble det utarbeidet en rapport (Kaisen) og rapporten slo fast at hver sportsfisker legger gjennomsnittlig igjen 2000 kroner. Dette beløpet har antagelig steget i løpet av de årene som har gått. RENAELVA ER ALTSÅ EN BETYDELIG, ØKONOMISK RESSURS FOR ÅMOT KOMMUNE!

Den neste som holdt innlegg var Stig Nordsveen som er Prosjektansvarlig for brukere av Regionfelt Østlandet. Han fortalte at Ingeniørvåpnet må flytte ut av Hvalsmoen før 1. august 2004. De ønsker seg det såkalte nordre alternativet når det gjelder (OVAS) øvelser i Renaelva. (OVAS er å øve på å forsere elv/vann med broforbindelser, ferging og vading). Det nordre alternativet ligger nord for Holmbo Camping og syd for Rød bru. Hvis det er det søndre alternativet (syd for Holmbo) som blir valgt må Renaelva innsnevres for å øke strømhastigheten. Det er planlagt fire traseer, hver med en bredde på 10 meter. Det bør være skog helt ned til elva der OVAS traseene går. Forsvaret vil forsterke elvebunnen for å hindre erosjon. Dette gjøres ved å steinsette bunnen av traseene. Et viktig poeng er at det ikke vil bli foretatt noen fysiske inngrep verken i elva eller på elvebredden (for eksempel graving) under oversettingsøvelser. Denne type trening vil i stedet foregå i et planlagt kunstig vannanlegg inne i Regionfelt Østlandet. Totalt vil OVAS øvelsene foregå i et tidsrom på 7 uker, i mai og september/oktober. Hvis man inkluderer rekognosering med dykker og båt og oversetning av sikringsmannskaper, vil det totalt være snakk om ca tre timer i elva knyttet til selve oversettingsoperajonen. Det har vært vurdert flere andre alternativer for OVAS øvelser: Glomma, Slemsjøen og Slemma i Osensjøen. Ingeniørene mente at disse alternativene ikke var brukbare. 

Så var det kommuneingeniør Finn Nygård fra Planavdelingen i Åmot Kommune sin tur. Han fortalte blant annet at Ingeniørvåpnets flytting til Rena Leir ikke var nevnt i konsekvensutredningen. Sommeren 2002 fikk Åmot kommune svar at det ikke var nødvendig med noen ny konsekvensutredning for Renaelva. Det ble forutsatt at dette ble løst i den videre planperioden. Han mente at Åmot kommune må få den tiden man trenger til planprossessen. 

Neste person i ilden var Svein Solli fra Forsvarsbygg. Han fortalte at Forsvaret ønsker seg minst mulig negative konsekvenser i forbindelse med de forskjellige etableringene og aktivitetene. Ved broskolen syd i Løpsjøen var det planlagt handikapp-tilrettelagt fiskeplass. Han mente også at det ikke var noen forurensingsfare når det gjelder kjøretøy og annet som skulle krysse Renaelva. Alle kjøretøyer skal sjekkes før de får lov til å krysse elva. Han slo også fast at det ikke ville bli noen negativ innvirkning på fisk i forbindelse med Ingeniørvåpnets aktiviteter i Renaelva og Løpsjøen.

Neste innlegg kom fra Ketil Skogen fra ÅJFF. Han fortalte at noe av det som gjør Renaelva så attraktiv for sportsfiskere (særlig fluefiskere) er det rike insektlivet, stor fisk og villmarkspreget på elva. Det var alvorlig at Rena Leir/Rødsmoen Øvingsområde og det kommende Regionfelt Østlandet med de planer som nå foreligger, i praksis blir slått sammen til ett stort, militært øvingsfelt. Det har skjedd flere brudd på Stortingets intensjoner for etableringen av Rena Leir og det planlagte Regionfelt Østlandet.  Han mente at planprossessen når det gjelder Forsvarets nye planer for Renaelva må gis så god tid at alle problemområdene kan bli grundig belyst. Det er viktig ikke å forhaste seg. Når Forsvaret først har kommet i gang med bygging er det for seint å gjøre noe. Han mente at det som nå skjer med knappe tidsrammer er et bevisst kjør fra Forsvarets side slik at planprossessen går for kjapt. Han ga Forsvaret toppkarakter når det gjelder taktikk, og strykkarakter når det gjaldt samarbeid. Det har ikke vært mulig å få Forsvaret til å forandre på noen premisser. Det som så langt har skjedd med Forsvarets etablering i kommunen er en bit for bit-taktikk, og det er ingen som veit hva som kommer til å skje i framtida. Det burde være mulig å opprettholde Hvalsmoen ett år til slik at planprosessen fikk bedre tid. 

Det kom også enkelte spørsmål fra folk i salen, og her er noe av det jeg noterte: 
Forsvaret hadde egentlig ønsket seg mye del av Renaelva enn det som nå er planlagt.
OVAS øvelsene vil foregå om våren og høsten. Om høsten gyter ørreten, og om våren klekker ørretrogna og harren gyter og harr-rogna klekkes. Ørret og harr er de mest populære sportsfiskene i Renaelva.
Ingeniørvåpnet planlegger også å bruke Glomma til øvelser. 
Siden Ingeniørvåpnet ikke får det som de vil, hvorfor ikke se seg om etter et helt annet område for nyetableringen? Forsvarsetableringen i Åmot vil gi ca 1000 arbeidsplasser. 
Det at Ingeniørvåpnet etablerer seg i Åmot vil også gi positive effekter med ekspertise innen sprenging, søk, div. maskinarbeide. Det er mulig at Ingeniørvåpnet kunne forbrdre fisketrappene i Løpsjøen/Storsjøen som ikke fungerer i dag.
Det burde fulgt med en investeringspakke for Åmot Kommune slik at infrastrukturen (barnehager, skole, osv) kunne fulgt med forsvarsetableringen og gjort Åmot Kommune til en attraktiv kommune å bosette seg i slik at skattepengene fra Forsvarets ansatte forblir i kommunen. 
De som var med på planprossessen på et tidlig stadium kjenner seg ikke igjen i dagens bilde med Regionfelt Østlandet og Ingeniørvåpnets planer.
Åmot Kommune burde få tilført nye stillinger på Planavdelingen for å sikre et grundig og godt arbeide i planprosessen.
Fylkeskommunen vil gå ut med en invitasjon for å danne et samarbeidsforum for fisk, fiske og Renaelva.
Det var de som mente at det var foretatt en taktisk plassering av Ingeniørvåpnet ved flyttingen til Rena Leir. Stort tidspress som gjør at planprossessen blir for kort og overfladisk.
Hvis det blir fortsatte økonomiske problemer for Forsvaret i framtiden, Hva skjer med hovedtyngden av Hæren som befinner seg i Troms? Vi har ikke noen fiende i øst lengre, og Hæren vil bli flyttet til Syd-Norge. Kanskje til Åmot? Hva med Renaelva da?

Jeg stilte et spørsmål som gikk på dette med hvorfor ikke opprette et kunstig OVAS anlegg på land i stedet for å bruke Renaelva slik at det ikke ble noen miljøødeleggende aktiviteter i selve elva? Jeg hadde forventet et svar som at dette var helt umulig. Men det som Major (?) Eggen (Prosjektansvarlig for Broskolen. Ansatt ved Ingeniørregimentet på Hvalsmoen). Eggen sa var at det ville medføre et pumpeanlegg tilsvarende fire ganger den totale kapasiteten i Bø Badeland i Telemark. Da vil jeg si: HER HAR VI LØSNINGEN PÅ PROBLEMET MED FORSVARETS PLANLAGTE BRUK AV RENAELVA: Anlegg et kunstig OVAS anlegg på land uten forbindelse med Renaelva. Det kan utformes slik at det tilfredstiller alle NATOS krav for slike anlegg. Dette burde jo være en ypperlig jobb for spesialistene i Ingeniørvåpnet! Fordelen for Forsvaret er at de kan trene akkurat hvor mye de vil i et kunstig, skreddersydd vannanlegg uten å ta hensyn til miljø, fisk, fiskere og sivile fritidsinteresser. Hvis det er slik at som Svein Solli sa at Forsvaret ønsker seg minst mulig negative konsekvenser ved sine etableringer, må dette være løsningen!! Ellers blir det bare intetsigende og uforpliktende retorikk!! Håper kommunen griper fatt i akkurat dette og utreder dette alternativet nøye! (Jeg skal også lage et avisinnlegg om dette). 

Hvis det blir slik at Broskolen til Ingeniørvåpnet skal anlegges i sydenden av Løpsjøen kan de bruke Løpsjøen opp til det vadefeltet som ligger der i dag. INGEN militær akvivitet i Løpsjøen/Renaelva nordafor dette. Jeg tror ikke at man kommer bort fra en ny bro, så bygg en bro slik at den militære trafikken fra Rena Leir inn til et eventuelt Regionfelt Østlandet ikke behøver å gå på kommunale veier. 

Som vanlig når det gjelder åpne møter om Renaelvas framtid var det ikke tilstede noen fra Åmot kommunestyre.  

Det er helt sikkert viktige ting jeg ikke har fått med meg. Send mail med  innspill/korreksjoner/kommentarer fra det som foregikk på møtet, så skal jeg se hva jeg kan gjøre med det.

Forrige bilde - neste bilde


Back to homepage: www.glommaguiden.com