Naturlig gyting eller kunstig oppdrett
Akkurat nå går det opp masser av ørret i Flakstadelva og i mange andre vassdrag som renner ut i Mjøsa. Det vil si: De ørretene som greier å komme seg helskinna forbi garnene til østeuropeere (som stengte hele Flakstadelva for noe uker siden) og til enkelte drittsekker av noen nordmenn. En gledelig melding i den sammenhengen er at det visstnok skal finnes fylkeskommunale midler som skal stilles til rådighet for et bedre oppsyn i Flakstadelva fra og med neste år. Det er kjempebra!

De aller fleste ørretene jeg så i dag hadde en anslått vekt på mellom 1 og 3 kg.

Ørretbildet er tatt ved en 3 meter høy dam/foss som ørreten ikke greier å forsere. Dammen er et 100 % effektivt vandringshinder som bør fjernes.

Jeg har sjelden vært på et sted der det er mer opplagt at det burde det vært bygd ei skikkelig fisketrapp. De aller fleste ørretene hopper mot fossen, så man kunne anlagt ei renne på innsiden av selve fallet. Renna kunne endt i ei trapp som leder fisken forbi fossen. En billigere (?) og muligens mye bedre løsning ville være å sprenge ei renne i dammen tilsvarende det som er gjort på Spinneristreket i Brumunda. Da ville Flakstadelva føres tilbake slik elva var før ca 1950 når demningen ble bygget.Litt nedstrøms dammen i Flakstadelva er det anlagt ei puslete sildrebekk/fisketrapp som leder ørreten inn i ei fiskefelle. All fisk som ønsker å svømme videre oppover elva må innom fiskefella. Fella sjekkes opp til flere ganger daglig. Ørretene telles og merkes før de sendes videre. Sist år ble det registrert ca 600 fisk i fella. Ørreten kan muligens svømme helt opp til en 10 - 15 m høy foss ved Tørbustilen, 13 - 14 km lengre opp i Flakstadelva. Jeg er ikke overbevist om at all fisk som ønsker å svømme videre oppover Flakstadelva greier å finne fram til sildrebekken/fisketrappa, så det er muligens et uutnyttet potensiale for gytende fisk oppstrøms dammen.Vang Jeger og Fiskeforening fikk på midten av 90-tallet midler for å bygge en kalkingsautomat ganske langt oppe i Flakstadelva der vannkvaliteten var dårlig. Bedret vannkvalitet har gitt mer fisk, noe prøvefiske har bevist: Det er en gledelig øking i fiskebestanden både av stedegen og vandrende ørret. Det å bedre vannkvaliteten er et meget godt "biotop"-forbedrende tiltak.

Etter lang kamp mot de som hadde rettigheter til en dam i Brumunda, sprengte NVE for tre år siden vekk en del av dammen på Spinneristreket slik at all vandrende fisk kan svømme hele 25 km videre oppover Brumunda. (Før sprenginga av dammen sto frivillige ildsjeler og hovet en del av ørretene forbi dammen). Tenk på hva 25 km med vekslende elvestrekninger + sidevassdrag kan produsere av villfisk! Man forventer at det vil bli mye mer villfisk som gyter oppstrøms Spinneristreket etter sprenginga av dammen, noe som vil gi et bedre ørretfiske i Mjøsa om 3 - 4 år.

Jeg har ikke peil på hvordan det er med rettigheter eller om dammen i Flakstadelva er fredet som kulturminne, men jeg håper at dette effektive vandringshinderet i Flakstadelva, en av Mjøsas beste gyte-elver for ørret (og harr?) forsvinner i løpet av noen år.

Det er gjort undersøkelser i England som viser at sportsfisket i elver har blitt bedre etter at utsetting av settefisk ble stoppet. Kanskje det samme gjelder for elver i Norge? Vi burde kanskje begynne å tenke i tilsvarende baner når det gjelder fiskekulturtiltak her på berget også? Ofte fanger man stamfisken langt nede i vassdragene, noe som er et problem: I et vassdrag kan det være flere forskjellige ørretstammer. Hvordan veit vi mennesker hvilke ørreter som naturlig hører  sammen?

Settefisk av ørret blir ofte misdannet som en følge av stress. Mopsehode og deformerte finner er vanlige hos oppdrettsfisk men ikke hos villfisk. Men enda alvorligere enn ytre misdannelser er at settefisk også får "psykiske" skader - de mangler mange av sine opprinnelige, nedarvede instinkter som skal sikre at de overlever. Fiskeribiologiske undersøkelser i for eksempel Rena viser at det man finner av fisk i gjeddemaver i for eksempel Renaelva og Løpsjøen er veldig ofte oppdrettsørret! De skjønner rett og slett ikke at gjedde er noe man må passe seg for. Oppdrettsfisk er mindreverdig fisk!!  Oppdrettsfisk er dyr gjeddemat!

Det er verd å merke seg at den ørreten som går opp i vassdrag fra Mjøsa for å gyte går ut i Mjøsa igjen. Det samme gjør avkommet enten det nå er fra oppdrettsfisk eller settefisk. Og i Mjøsa er det som kjent mange, store, sultne gjedder. (Det er forbud mot å bruke settefisk som stamfisk i Brumunda. Det sier vel litt).

Sterkt begrensede ressurser som tid og penger burde investeres på måter som gir mest og best fisk i vann og vassdrag. Villfisk er et kvalitetsmerke som det vil bli viktigere og viktigere å referere til når det gjelder fisketurisme i framtida. Jeg tror at fisk på en utmerket måte greier å ordne opp i dette med forplanting selv uten innblanding fra oss mennesker. Kanskje det hadde vært bedre å satse på biotopforbedrende tiltak som fjerning av vandringshindre, bedring av vannkvaliteten, grave kulper slik at yngelen kan overleve i tørkesomre, legge ut stein og skape skjulesteder for fisk i vassdrag som ble renset for denslags i den tida man fløtet tømmer, legge ut gytegrus på egnede steder, drive minkfangst, kartlegge gyteområder, sjekke at bønder ikke tømmer verdifulle gytevassdrag for vann når de skal vanne åkrene sine, samt drive et mer effektivt fiskeoppsyn? Det er også meget viktig å ta vare på ildsjelene som på frivillig basis faktisk gjør noe eller ønsker å gjøre noe for vann og vassdrag. Jeg mener at alt dette burde være noe å vurdere i vassdrag som renner ut i Mjøsa, samt i Renaelva.

Fiskeoppsynet må være på farten nå på høsten, og dette gjelder ikke bare for Flakstadelva og Brumunda, men over alt. Jeg har fått en mail fra en som har sett noen fiske med garn i Renaelva mot slutten av september nord for Deset ). For grov faunakriminalitet som det garnfiske i Flakstadelva vi har sett i år burde bøtene 10-dobles!! (Jeg prøvde å ringe politiet for å sjekke saken, men fikk ikke vite noe. Vedkommende som muligens hadde noe å gjøre med saken hadde nylig gått ut i permisjon. Hos Vang JFF kunne de heller ikke svare på noe, for det er grunneierne som må anmelde forholdet og føre saken).

 
 


Til hovedsiden: www.glommaguiden.com